Mosque Runners

IRANSHAR MOSQUE RUNNER BLUE

IRANSHAR MOSQUE RUNNER BLUE

IRANSHAR MOSQUE RUNNER CREAM

IRANSHAR MOSQUE RUNNER CREAM

IRANSHAR MOSQUE RUNNER GREEN

IRANSHAR MOSQUE RUNNER GREEN

IRANSHAR MOSQUE RUNNER RED

IRANSHAR MOSQUE RUNNER RED

KIBLAT II MOSQUE RUNNER GREEN

KIBLAT II MOSQUE RUNNER GREEN

KIBLAT II MOSQUE RUNNER BLUE

KIBLAT II MOSQUE RUNNER BLUE

KIBLAT II MOSQUE RUNNER RED

KIBLAT II MOSQUE RUNNER RED

KIBLAT II MOSQUE RUNNER BLUE

KIBLAT MOSQUE RUNNER BLUE

IRANSHAR MOSQUE RUNNER Specifications

Material

: 100% PP Heatset

Pile Weight

: 1250gr/m²

Total Weight

: 2250gr/m²

Thickness

: 11 mm

Size available

: 105 cm x 600 cm ( 3′ ½” x 20′)

: 120 cm x 600 cm ( 4′ x 20′)

KIBLAT MOSQUE RUNNER Specifications

Material

: 100% Polypropyelene

Pile Weight

: 650 gr/m²

Total Weight

: 1350 gr/m²

Thickness

: 9 mm

Size available

: 105 cm x 600 cm ( 3′ ½” x 20′)

: 120 cm x 600 cm ( 4′ x 20′)